ข่าวสารการให้บริการ
ของโรงพยาบาลธัญบุรี

โรงพยาบาลธัญบุรี

โรงพยาบาลธัญบุรี

นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

ธิดาทิพย์ ชื่นตา ประกาศ (index.php/th/15-th-th/news-cat-th/news-cat-announce-th)
8 ธันวาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ก่อนหน้า (/index.php/th/15-th-th/news-cat-th/news-cat-announce-th/379-2019-10-30-09-26-157)

ประเมิน ITA