• กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • กลุ่มงานพยาบาล
  • กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
  • กลุ่มงานเภสัชกรรม
  • กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
  • กลุ่มงานโภชนาศาสตร์
  • กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
  • กลุ่มงานรังสีวิทยา
  • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก