ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ๓
ตำแหน่งห้องประชุมสมจิตรหวัง
ชั้น ” ตึกสิริธัญเวช โรงพยาบาลธัญบุรี ในเวลา ๙.๐๑น.