วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง

พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้การดูแลครอบคลุมตามมาตรฐาน
  2. พัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการส่งต่อ
  3. พัฒนาระบบบริการเชื่อมโยงกับเครือข่ายบริการสุขภาพแบบบูรณาการ

สมรรถนะหลักขององค์ก

  1. ให้บริการสุขภาพตามมาตรฐานของโรงพยาบาลทุติยภูมิ 
  2. การทำงานกับชุมชน ครอบคลุม 4 มิติ

เข็มมุ่ง

  1. ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
    (Re-Accredit) ปี 2565
  2. พัฒนาความปลอดภัยตามแนวทาง 3P Safety

ค่านิยมหลัก : T H A N Y A

T = Teamwor

H = Humanized Health Care

A = Attention

N = Network

Y = Yield

A = Active

ทำงานเป็นที

ให้บริการด้วยใจ

ใส่ใจสุขภาพผู้ทั้งผู้ให้และผู้ให้บริการ

สร้างเครือข่ายและพันธมิตร

สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์

กระตือรือร้น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง