โรงพยาบาลธัญบุรี

หน่วยงานแห่งนี้มีประวัติเริ่มต้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ใช้อาคารของสำ นักงานที่ดินจังหวัดธัญบุรี (เดิม) เป็นที่ทำ การ ใช้ชื่อว่า ” สุขศาลา ” ต่อมาย้ายไปอาศัยคลังจังหวัธัญบุรี(เดิม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของทึ่ทำ การศาลจังหวัดธัญบุรีในปัจจุบันเป็นที่ทำ การ และใช้ชื่อว่า ” สถานีอนามัยชั้น ๑ “

ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างอาคารถาวรตามแบบแปลน เลขที่ ๖๖๑ บนเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๕๕ ตารางวา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ใช้ชื่อว่า ” ศูนย์การแพทย์และอนามัยธัญบุรี ” และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เดียง เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๒

ปีงบประมาณ ๒๕๓๕ ได้รับอนุมัติเงินจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๖,๖๐๔,๕๑๙ บาท เพื่อทำ การก่อสร้างอาคารต่างๆ