สิ่งที่ต้องเตรียมเข้ารับบริการ

บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร

หนังสือส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นๆ

คลินิกโรงพยาบาล